Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 30/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2018.

Chi tiết Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 30/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2018 tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn