Kế hoạch số 27/KH-STNMT ngày 02/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026