Kế hoạch số 42/KH-STNMT ngày 07/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch số 42/KH-STNMT ngày 07/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch số 42/KH-STNMT ngày 07/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của công chức, viên chức và người lao động trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, nhằm thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020" được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐTTg ngày 25/01/201. Các phòng, đơn vị, tổ chức đoàn thể triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khối thuốc và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
1. Công tác chỉ đạo, điều hành - Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các phòng chuyên môn, đơn vị. - Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn - Tổ chức tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá lồng ghép vào các buổi họp cơ quan, buổi tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn hàng tháng về tác hại của thuốc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, treo băng rôn khẩu hiệu, đăng tin bài về nội dung tác hại của 2 thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá và phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của Sở. - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá, nhân ngày “Thế giới không thuốc lá” 31/5/2016 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5/2016).
3. Xây dựng “Môi trường không khói thuốc”. - Tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua thực hiện xây dựng “Môi trường không khói thuốc” tại trụ sở làm việc. - Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị ký cam kết tham gia xây dựng “Môi trường không khói thuốc” tại nơi làm việc và không hút thuốc lá tại các địa điểm cấm theo quy định.

/uploads/news/2019_05/kh-42-stnmt.pdf