Kế hoạch số 49/KH-STNMT ngày 07/4/2022 thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn