Kế hoạch số 54/KH-STNMT ngày 22/4/2022 triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn