Kế hoạch số 56/KH-STNMT ngày 22/07/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Kế hoạch số 56/KH-STNMT ngày 22/07/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Kế hoạch số 56/KH-STNMT ngày 22/07/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2020
Chi tiết TẠI ĐÂY