Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai: 03 viên chức có trình độ Đại học chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính môi trường; Trắc địa - bản đồ.
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY