Kế hoạch số 735/STNMT-VP ngày 08/5/2019 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019

Kế hoạch số 735/STNMT-VP ngày 08/5/2019 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 (thời gian từ ngày 15/5/2019 đến ngày 22/5/2019). Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, thư của Chủ tịch nước, các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác phòng chống thiên tai của tỉnh; về phòng chống đuối nước cho trẻ nhỏ nhất là trong dịp hè nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống thiên tai.
2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải tin bài về mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, thư của Chủ tịch nước.
3. Văn phòng Sở, các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát phương án phòng chống thiên tai tại đơn vị.
4. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kết quả thực hiện trước ngày 05/6/2019.

/uploads/news/2019_05/735-stnmt-vp.pdf