Kế hoạch số 83/KH-STNMT ngày 19/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường