QĐ số 51/QĐ-STNMT Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Sửa chữa nhà làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
 
/uploads/news/2019_03/qd-phe-duyet-kh-lua-chon-nha-thau-lap-tkbvtc_2.pdf