Quyết định số 390/QĐ-BCĐQCDC ngày 11/11/2019 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 390/QĐ-BCĐQCDC ngày 11/11/2019 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Chi tiết Quyết định số 390/QĐ-BCĐQCDC ngày 11/11/2019 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn TẠI ĐÂY