Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phát động thi đua năm 2021