Báo cáo số 12/BC-STNMT ngày 22/01/2021 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020