Báo cáo số 263/BC-STNMT ngày 17/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021