Báo cáo số 305/BC-STNMT ngày 03/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường năm 2021