Báo cáo số 83/BC-STNTM ngày 18/4/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn