Báo cáo số 16/BC-STNMT ngày 18/01/2022 kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022