Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020

Kế hoạch số 19/KH-STNMT ngày 20/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020
kh-thong-tin-doi-ngoai-2019-2020.pdf