Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Công tác thông tin đối ngoại năm 2021