Kế hoạch số 31/KH-STNMT ngày 03/3/2022 kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022