Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19