Công điện của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Công điện của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Chi tiết Công điện của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 TẠI ĐÂY