Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn