Kế hoạch số 91-KH/BDVTU ngày 09/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy-Tỉnh ủy Bắc Kạn

Kế hoạch số 91-KH/BDVTU ngày 09/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy-Tỉnh ủy Bắc Kạn
Kế hoạch số 91-KH/BDVTU ngày 09/8/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy-Tỉnh ủy Bắc Kạn
Chi tiết TẠI ĐÂY