Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 22/11/2021 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về xử phạt vi phạm hành chính về đất đai