Quyết định số 510/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường