Quyết định số 585/QĐ-STNMT ngày 12/12/2022 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn