Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường dự án: “Đường vào Hồ Nặm Cắt, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn”

Tác giả bài viết: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thành phố Bắc Kạn