Kết luận số 84/KL-UBSC ngày 28/12/2018 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu

Kết luận số 84/KL-UBSC ngày 28/12/2018 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu
Kết luận phiên họp lần thứ 14 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường Lưu vực Sông Cầu 


/uploads/news/2019_03/84luu-vuc-sc_1.pdf