Quyết định số 429/QĐ-STNMT ngày 17/8/2022 v/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của DA đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu

Quyết định số 429/QĐ-STNMT ngày 17/8/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn