Quyết định số 471/QĐ-STNMT ngày 14/9/2022 về việc nghiệm thu kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2022

Nghiệm thu kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2022 do Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện, cụ thể như sau:
1. Phạm vi, thành phần quan trắc:
- Phạm vi quan trắc: Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Thành phần môi trường quan trắc: Nước mặt, nước dưới đất, không khí, đất.
2. Thông số phân tích, số lượng mẫu và kết quả quan trắc:
2.1. Đối với môi trường không khí:
- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng TSP, CO, NO2, SO2.
- Số lượng: 37 mẫu.       
- Kết quả: 37/37 vị trí quan trắc, cường độ tiếng ồn và và nồng độ các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
2.2. Đối với môi trường nước mặt:
- Thông số quan trắc: pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4+ - N, NO2- - N, NO3- - N, PO43- - P, Zn, Pb, Fe, tổng dầu mỡ, Coliform, tổng phenol.
- Số lượng: 39 mẫu
- Kết quả: 37/39 vị trí quan trắc, hàm lượng các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 02/39 vị trí có hàm lượng thông số TSS vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1), gồm (vị trí NMCM-3 nước sông Cầu tại cầu Yên Đĩnh vượt quy chuẩn cho phép 1,04 lần; vị trí NMCM-5 nước suối Quận tại cầu 62 vượt quy chuẩn cho phép 1,16 lần).
 2.3. Đối với môi trường nước dưới đất
- Thông số quan trắc: pH, độ cứng tổng số (theo CaCO3), NH4+ - N, NO2- - N, NO3- - N, SO42-, Zn, As, Fe, Crom VI, Cu, Coliform.
- Chỉ số quan trắc: Permanganat.
- Số lượng: 25 mẫu
- Kết quả: 25/25 vị trí quan trắc, hàm lượng các thông số pH, Độ cứng tổng số (theo CaCO3),  NH4+ - N, NO2- - N, NO3- - N, SO42-, Fe, Crom VI, Cu, Zn, As, chỉ số Permanganat đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc  về chất lượng nước dưới đất; hàm lượng thông số Coliform tại 09/25 vị trí vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT, gồm (vị trí NGCM-2 nước ngầm tại xã Yên Hân nhà dân vượt quy chuẩn cho phép 02 lần; vị trí NGCM-1 nước ngầm tại thị trấn Đồng Tâm khu chợ và vị trí NGNS-2 nước ngầm tại thị trấn Nà Phặc đều vượt quy chuẩn cho phép 1,6 lần và các vị trí: NGTP-1 tại phường Nguyễn Thị Minh Khai; NGTP-2 tại phường Phùng Chí Kiên; NGBT-3 nước ngầm tại xã Lục Bình; NGCĐ-1 nước ngầm tại thị trấn Bằng Lũng; NGCĐ-4 nước ngầm tại xã Đồng Thắng; NGNS-1 nước ngầm tại xã Bằng Vân) đều vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần.
2.4. Đối với môi trường đất.
- Thông số quan trắc:  Zn, Pb, As, Cu, thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ.
- Số lượng: 22 mẫu        
- Kết quả: 22/22 vị trí quan trắc, hàm lượng các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại trong đất và QCVN 15:2008/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất.
(Nội dung chi tiết Báo cáo kết quả quan trắc môi trường
tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2022).Quyết định số 471/QĐ-STNMT ngày 14/9/2022 về việc nghiệm thu kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn