Ban hành thông tư Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa

Ngày 01/8/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 29/2011/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.
Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và thực hiện chương trình quan trắc.
Tại thông tư, mục tiêu cơ bản trong quan trắc môi trường nước mặt lục địa là: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực, địa phương; Đánh giá mức độ phù hợp các tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường nước; Đánh giá diễn biến chất lượng nước theo thời gian và không gian; Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm nguồn nước; Theo các yêu cầu khác của công tác quản lý môi trường quốc gia, khu vực, địa phương.
Chương trình quan trắc sau khi thiết kế phải được cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý chương trình quan trắc phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản. Việc thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước mặt lục địa phải dựa vào: Kiểu quan trắc; Địa điểm và vị trí quan trắc; Thông số quan trắc; Thời gian và tần suất quan trắc; Lập kế hoạch quan trắc.
Về tổ chức thực hiện chương trình quan trắc gồm các công việc sau: Công tác chuẩn bị; Lấy mẫu, đo và phân tích tại hiện trường; Bảo quản và vận chuyển mẫu; Phân tích trong phòng thí nghiệm phải tuân theo các phương pháp đã quy định tại thông tư.
Sau khi kết thúc chương trình quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc phải được lập và gửi cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền theo quy định.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2011./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu