Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao ban trực tuyến chuyên đề về đất đai với 63 tỉnh, thành phố.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao ban trực tuyến chuyên đề về đất đai với 63 tỉnh, thành phố.
Nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, kịp thời có biện pháp tháo gỡ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý sử dụng đất đai, ngày 18/5/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giao ban trực tuyến chuyên đề về đất đai giữa Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố.
Trong thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã giúp cho các địa phương tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc, những vấn đề nóng, nổi cộm, tồn tại về lĩnh vực đất đai được giải quyết dứt điểm, lãnh đạo các địa phương đã quan tâm giải quyết việc khiếu nại tố cáo, giảm bớt được tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể và khiếu kiện vượt cấp. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ra được những quyết sách đúng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hệ thống tổ chức được củng cố, đặc biệt là cơ chế chính sách về công tác tổ chức được đổi mới. Kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường đã thể hiện rõ nét ở việc thu ngân sách ở các địa phương hàng năm, nguồn thu từ đất đai chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Năng lực nội sinh ở các địa phương là dựa vào nguồn thu từ ngành tài nguyên và môi trường.
Qua đợt giao ban lần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu những phản ánh về khó khăn vướng mắc trong lĩnh vưc đất đai ở các địa phương để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý sử dụng đất đai ở các địa phương.
Năm 2010 là năm có nhiều hoạt động của ngành diễn ra như: Quy hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai, thực hiện dự án tổng thể hồ sơ địa chính....; do vậy yêu cầu các địa phương cần quan tâm hơn nữa, đẩy mạnh hơn các tiêu chí mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn thực hiện ở các địa phương, tập trung làm tốt những nhiệm vụ đã đề ra. Trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường  tiếp tục duy trì hệ thống giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phát hiện những khó khăn, vướng mắc và bất cập, từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường, giúp cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đáp ứng ngày càng tốt hơn./.

Tác giả bài viết: Quốc Hùng