Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy

Đ/c Lục Thanh Huân – Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội ngh

Đ/c Lục Thanh Huân – Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội ngh

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 10/06/2021 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch số 44-KH/CB ngày 16/06/2021 của Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường về tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Ngày 27/06/2021, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt theo kế hoạch đã đề ra.
Tham dự hội nghị có đồng chí Lục Thanh Huân – Đảng ủy viên – Phó bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Hội nghị học tập, quán triệt tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
Tại hội nghị các báo cáo viên là đồng chí Lục Thanh Huân – Đảng ủy viên – Phó bí thư Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, đồng chí Dương Quang Bình – Chi ủy viên Chi bộ đã trình bày nội dung các chỉ thị, kết luận gồm: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/05/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/05/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Chỉ thị số 13-CT/Ttg ngày 23/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Đ/c Lục Thanh Huân – Đảng ủy viên – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị
 Hội nghị đã gợi ý một số nội dung trọng tâm, mang tính cốt lõi để đảng viên, viên chức, người lao động thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Chi bộ cũng như của cơ quan đơn vị. Trong đó tập trung vào các vấn đề sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện suy thoái. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới phương pháp, hình thức học tập, nâng cao chất lượng hiệu quả. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy, tham gia tập huấn sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về quy hoạch, các cơ chế chính sách trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, có các biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm loại bỏ nguy cơ xảy ra tiêu cực từ hoạt động thống kê giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng việc kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Đảng viên, viên chức thuộc diện phải kê khai trong cơ quan, đơn vị.
Kết thúc hội nghị,đồng chí Lục Thanh Huân – Đảng ủy viên – Phó bí thư Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường yêu cầu các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện viết bài thu hoạch sau quá trình học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và nộp về Chi bộ trước ngày 30/06/2021./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Trà - Trung tâm Kỹ thuật TN&MT