Công bố Kết luận thanh tra số 329/KL-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại khu công nghiệp Thanh Bình

Công bố Kết luận thanh tra số 329/KL-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại khu công nghiệp Thanh Bình
Sáng ngày 20/6/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc Ủy quyền công bố Kết luận thanh tra, ông Nông Văn Kỳ – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ đã chủ trì Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn.
Thành phần tham dự, đại diện Đoàn Thanh tra liên ngành theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại Khu công nghiệp Thanh Bình có: Bà Ma Thị Bưởi Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn; ông Ngôn Biên Cương, Chánh thanh tra Sở Công thương – Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên là Lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức, thanh tra viên của các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới; Đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn (Đối tượng thanh tra) có ông Hoàng Văn Thám; đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành: Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Tư pháp; Công thương; Tài chính; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND huyện Chợ Mới.


Ông Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi công bố, bà Ma Thị Bưởi, trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Kết luận thanh tra số 329/KL-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn tại khu công nghiệp Thanh Bình.


Bà Ma Thị Bưởi Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT - Trưởng Đoàn Thanh tra
công bố Kết luận thanh tra số 329/KL-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Kết luận buổi công bố, ông Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn nghiêm túc chấp hành Kết luận thanh tra; đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kết luận thanh tra. Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty, các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp chỉ đạo, xử lý theo quy định./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu