Công tác chuẩn bị của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác chuẩn bị của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng số 6 Chi bộ trực thuộc với 74 đảng viên (Trong đó chính thức 67 đồng chí, dự bị 7 đồng chí), các Chi bộ đến thời điểm này đã tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Việc giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy thực hiện thông qua chế độ báo cáo; qua việc trực tiếp phân công các ủy viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách Chi bộ trực thuộc để kịp thời nắm tình hình, báo cáo Đảng ủy kịp thời chỉ đạo xử lý. Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự, từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Sở đã thực hiện tốt công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Song song đó, tổ chức bộ máy tiếp tục được lãnh đạo củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định. Công tác cán bộ được chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và cán bộ dự nguồn đã đảm bảo theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

BCH Đảng bộ Sở TN&MT họp phiên mở rộng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020-2025, để bảo đảm tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội tại Quyết định số 434-QĐ/ĐU ngày 18/9/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025. Với nhiệm vụ được giao, các Tiểu ban đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ, Đảng ủy đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã được hoàn chỉnh, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra trên cơ sở tổng hợp, bổ sung, chỉnh sửa góp ý của các Chi bộ trực thuộc vào văn kiện.
Các Tiểu ban họp chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025
 
Về phương hướng và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở hiện nay có 09 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí, Đảng ủy Sở đã xây dựng phương án nhân sự tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh cho ý kiến thống nhất là 07 đồng chí (Giảm so với nhiệm kỳ 2015-2020 là 04 đồng chí), 04 đồng chí tái cử. Đến nay, đề án nhân sự Đại hội đã được Đảng ủy CCQ tỉnh thẩm định xét duyệt.
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang thực hiện đúng với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực. Đây cũng là dịp để Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tham mưu thực hiện công tác quản lý khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường hiệu quả, bền vững; tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu