Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24/6/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc đảng bộ Sở.

Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã thông qua dự thảo các báo cáo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ khóa VI trình Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Văn kiện dự thảo Đại hội cấp trên; dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020

Đ/c Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Đại hội
Đảng  bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 71 đảng viên sinh hoạt tại 06 Chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở luôn đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực trong tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đảng ủy và Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc sau đại hội đã ban hành chương trình hoạt động toàn khóa và cụ thể hóa bằng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đơn vị; tích cực phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể tạo được sự thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được chú trọng thực hiện thường xuyên. Công tác kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy, được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác phát triển đảng viên mới hằng năm đều vượt chỉ tiêu và vượt Nghị quyết đại hội đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo sát sao, thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên chăm lo giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lý tưởng và đạo đức cách mạng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được duy trì thường xuyên. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để thống nhất thực hiện trên địa bàn; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực do ngành quản lý theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích, chỉ rõ hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng; phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém, tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng. Nâng cao năng lực,đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, tham mưu thực hiện quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên, môi trường hiệu quả, bền vững. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện có hiệu quả, đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đ/c Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng bộ sở Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quan tâm, tạo điều kiện cho các đoàn thể trong cơ quan hoạt động hiệu quả. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để bầu chọn những đồng chí có đẩy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.   

Đ/c Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020-2025
Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí (bầu khuyết 1 đồng chí), đồng chí Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ Sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp trên.
Đại hội đã thảo luận thống nhất cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp đã được thảo luận tại Đại hội. Về dự thảo chương trình hành dộng thực hiện Nghị quyết, Đại hội giao cho Ban Chấp hành khóa VII sớm thống nhất ban hành chương trình hành động cụ thể./.

Một số hành ảnh tại Đại hội:

Văn nghệ chào mừng Đại hộiĐại biểu bỏ phiều bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tác giả bài viết: Minh Diễn