Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua kênh truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Bắc Kạn

Các đại biểu tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Các đại biểu tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Ngày 21/6/2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Bắc Kạn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đại biểu tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, từ đó nắm vững, hiểu rõ, vận dụng, triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả ở Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Sau Hội nghị, Đảng ủy Sở đã tổ chức thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện và thống nhất toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở sẽ có bản thu hoạch về nhận thức của bản thân với những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và báo cáo Chi ủy, Đảng ủy trước ngày 10/7/2016 ./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn