Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII)

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 11/8/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII). Dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Vũ - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này giải quyết những vấn đề mang tính định hướng về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

Toàn cảnh Hội nghị
Việc tổ chức Hội nghị giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII), qua đó hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn. Sau Hội nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở sẽ viết bài thu hoạch nhận thức của bản thân về Nghị quyết hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và báo cáo Chi ủy, Đảng ủy trước ngày 18/8/2017./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn