Đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu và mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh phiên đấu giá

Toàn cảnh phiên đấu giá

Chiều ngày 22/5/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu và mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Đến dự phiên đấu giá có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu và mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh phiên đấu giá
Mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có diện tích là 1,5 ha và mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có diện tích là 5,3 ha, cả 02 mỏ là khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

Các tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thực hiện bỏ phiếu
Tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn là 02 tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm: Công ty TNHH Thái Bắc có địa chỉ tại Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và Công ty TNHH SDTB có địa chỉ tại Tổ 5, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có 02 tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm: Công ty TNHH Thái Bắc có địa chỉ tại Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và Công ty TNHH sản xuất bê tông Bắc Kạn có địa chỉ tại Tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Các tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thực hiện bỏ phiếu
Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Các phiên đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.
Kết quả tổ chức trúng đấu giá gồm: Công ty TNHH SDTB có địa chỉ tại Tổ 5, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với R=6% (giá khởi điểm R=5%). Công ty Công ty TNHH sản xuất bê tông Bắc Kạn có địa chỉ tại Tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với R=6% (giá khởi điểm R=5%)
Tổ chức đấu giá quyền khai thác mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng chu và mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn qua đó lựa chọn đơn vị có năng lực và nhu cầu thăm dò, đánh giá trữ lượng và khai thác mỏ theo quy định về khai thác khoáng sản, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động khai thác khoáng sản./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn