Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, tính đến ngày 31/12/2009 toàn tỉnh đã hoàn thành việc đo đạc bản đồ địa chính tại 86 xã, phường, thị trấn; dự kiến đến hết năm 2010 số xã, phường, thị trấn có bản đồ địa chính chính quy sẽ đạt 100/122 xã. Toàn tỉnh cấp được 233.358 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó: Đối với tổ chức: 720 giấy; đối với hộ gia đình, cá nhân: 232.638 giấy (đất ở: 76.640 giấy, đạt 80% diện tích; đất nông nghiệp: 96.162 giấy, đạt 97,5% diện tích; đất lâm nghiệp: 59.836 giấy, đạt 60% diện tích).
Tuy nhiên, tiến độ cấp giấy CNQDDĐ diễn ra còn chậm. Trước tình hình đó, nhằm đẩy mạnh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo cho tất cả các chủ sử dụng đất đều được cấp giấy chứng nhận theo quy định, ngày 21/5/2010 UBND tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 1327/UBND-TH1 yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương thực hiện việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các ngành liên quan, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ TN&MT. Căn cứ kết quả kiểm kê quỹ đất của tổ chức năm 2008 theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở lập kế hoạch cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, kế hoạch về kinh phí thực hiện và đôn đốc thực hiện kế hoạch đó, phấn đấu đến hết năm 2010, toàn bộ các tổ chức được cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ TN&MT sớm hoàn thành Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Kạn; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Bộ TN&MT hỗ trợ kinh phí để tỉnh Bắc Kạn hoàn thiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính cho 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh.
Sở Tài chính: Trên cơ sở kế hoạch của UBND các huyện, thị xã về công tác cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và kế hoạch cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức của Sở TN&MT; tổng hợp kinh phí báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Tham mưu cho UBND tỉnh về nguồn kinh phí để thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, công tác cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tất cả các chủ sử dụng đất trên phạm vi toàn tỉnh.
Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tổ chức chỉ đạo về chuyên môn cho các phòng, ban liên quan thuộc UBND cấp huyện, thị và thực hiện tốt quy chế phối hợp cung cấp thông tin giữa các ngành cho cơ quan TN&MT các cấp  theo đúng quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ trong việc cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
UBND các huyện, thị xã: Tiến hành rà soát các đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, xây dựng kế hoạch cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân với tất cả các loại đất của địa phương, đồng thời chỉ đạo Phòng TN&MT và Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện chủ động đôn đốc và tổ chức cho tất cả mọi người đang sử dụng đất thực hiện việc kê khai đăng ký QSDĐ, tổ chức xét duyệt và cấp GCN kịp thời.
Thực hiện nguyên tắc: Đo vẽ bản đồ địa chính đến đâu thì phải thực hiện ngay việc cấp GCN và lập hồ sơ địa chính đến đó. Đối với các xã chưa có bản đồ địa chính, thì sử dụng mọi nguồn bản đồ hiện có để cấp GCN mà không chờ có bản đồ địa chính mới. Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ công tác cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân báo cáo UBND tỉnh quyết định (gửi qua Sở Tài chính để tổng hợp). Hàng năm, ngân sách địa phương phải trích một phần thoả đáng (ngoài kinh phí hỗ trợ của tỉnh, trung ương) cho công tác cấp GCN. Chỉ đạo UBND cấp xã và Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện hoàn thiện hồ sơ địa chính và chỉnh lý biến động theo quy định của Bộ TN&MT, đảm bảo mọi thửa đất đã được cấp GCN phải được thể hiện đầy đủ, thống nhất các thông tin trong hồ sơ địa chính ở các cấp.
Đối với các tổ chức đang sử dụng đất: Trên cơ sở kết quả kiểm kê quỹ đất của tổ chức năm 2008 theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức đang sử dụng đất mà chưa được cấp GCN QSDĐ thì liên hệ với Văn phòng Đăng ký QSDĐ thuộc Sở TN&MT để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Dương Thảo