Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2018

Ông Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT phát động thi đua năm 2018 tại Hội nghị công chức, người lao động ngành TN&MT

Ông Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT phát động thi đua năm 2018 tại Hội nghị công chức, người lao động ngành TN&MT

Ngày 24/01/2018, tại Hội nghị công chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.
Chủ đề trọng tâm năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường va thích ứng với biến đổi khí hậu”, nhằm tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu phát huy sức mạnh của tập thể góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Quản lý có hiệu lực, hiệu quả nguồn tài nguyên gắn với công tác bảo vệ môi trường, định hướng phát triển bền vững, chủ động ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, qua phong trào thi đua, phát hiện những gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn ngành, góp phần xây dựng ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn phát triển toàn diện.

Ông Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT phát động thi đua năm 2018 tại Hội nghị công chức,  người lao động ngành TN&MT
Các nội dung thi đua đó là:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động; rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, tác phong công sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
2. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018.
3. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp pháp luật mới ban hành, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
4. Triển khai đầy đủ và thực hiện tốt các nhiệm cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quyết tâm nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, gắn việc thực hiện cải cách hành chính với đánh giá phân loại công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.
6. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành để tạo sự chuyển biến trong kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các điểm nóng, phức tạp.
7. Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Thực hiện tốt công tác sắp sếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ theo Đề án 03 của Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.
8. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua chuyên đề khác như: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; phong trào thi đua cải cách hành chính, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”…; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, coi công tác thi đua thực sự là động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
Với những nội dung thi đua cụ thể, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy tinh thần yêu nước, thi đua lao động, sản xuất, ra sức phấn đấu, nâng cao tinh thần thi đua yêu ngành, yêu nghề phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu