Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2014

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 25/01/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ma Trương Thiêm – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở; Ban lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng, các đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức của Sở.
Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết tình hình quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Báo cáo các nguồn kinh phí năm 2013 và dự toán kinh phí năm 2014; Báo cáo Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn Sở năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014
Năm 2013, Sở đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Nổi bật là: Sở đã tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong đơn vị; Phối hợp với chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ; Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường; Ban thanh tra nhân dân tiếp tục được kiện toàn và phối hợp tốt với chính quyền thực hiện việc giải đáp các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị
Phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, trong năm 2014 Công đoàn Sở xác định nhiệm vụ trọng tâm với một số nội dung: phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống thông qua các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của dân tộc; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ CCVC; Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt và các đợt thi đua đặc biệt; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Để thực hiện những nội dung này, cần tập trung vào 4 nhiệm vụ cụ thể: Công tác tuyên truyền giáo dục;  Công tác tham gia quản lý chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt phong trào thi đua; Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn.
Hội nghị cũng đã thông qua các Quy chế của Sở: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, quy chế và đã thống nhất với dự thảo các báo cáo và các quy chế của Sở.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Trương Thiêm – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2013. Đồng chí đề nghị CB-CC-VC người lao động toàn Sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2014.
Cũng trong Hội nghị đồng chí Ma Trương Thiêm – Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2014 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức./.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn