Hội nghị đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện kế hoạch triển khai đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 29 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện: Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới, Ba Bể, thị xã Bắc Kạn. Sáng ngày 28/6/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đồng chí Ma Trương Thiêm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đồng chí Ngô Văn Viện - Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Đại diện đơn vị tư vấn; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể, thị xã Bắc Kạn; Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính của 29 xã, phường, thị trấn.
 http://sotnmt.backan.gov.vn/sotnmt/PublishingImages/6-2012/DSC_9610.jpg
  Toàn cảnh hội nghị
               Tại Hội nghị Lãnh đạo phòng Tài nguyên đất; phòng Đo đạc và Bản đồ; Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất đã hướng dẫn cụ thể các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các văn bản liên quan khác; và điều kiện thực tế tại địa phương để các địa phương nắm rõ các nội dung liên quan đối với công tác đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong những năm qua, công tác đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả, góp phần mang lại hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay toàn tỉnh đã đo đạc địa chính được 100/122 xã, phường, thị trấn. Tuy vậy, so với yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý đất đai hiện nay, để phục vụ yêu cầu phát triển kinh kế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì công tác đo đạc lập bản đồ địa chính; lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính của tỉnh Bắc Kạn phần nào còn hạn chế hoặc chưa đáp ứng được kịp thời.      
Trước thực trạng tồn tại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cùng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Văn bản số 2620/UBND-CN ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện công tác đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất tại xã Dương Phong và xã Bình Trung. Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai tại 29 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể, thị xã Bắc Kạn.    
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính gốc có bộc lộ những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh từ tình hình thực tế và cơ chế chính sách. Từ những vướng mắc đó các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận nhằm thống nhất hướng giải quyết trong quá trình thực hiện tại địa phương.
 http://sotnmt.backan.gov.vn/sotnmt/PublishingImages/6-2012/cac%20dai%20bieu.jpg
   Các đại biểu thảo luận tại hội trường
               Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Ma Trương Thiêm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện tốt các nội dung và tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền phổ biến để nhân dân biết chủ trương của Đảng nhà nước trong việc đẩy mạnh, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân; quyền và lợi ích của người dân khi được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hộ gia đình cá nhân, các tổ chức sử dụng đất phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc, kê khai cấp giấy chứng nhận theo quy định./.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn