Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Ngày 17/9/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh tới các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Tham dự tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Đ/c Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 09/7/2021 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành điều lệ Đảng; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;  Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một số hội nghị trong thời gian qua..

Công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường học trực tuyến tại Hội trường của Sở

 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị các địa phương cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nội dung của hội nghị đến toàn bộ cán bô, đảng viên về nội dung của hội nghị, tránh hình thức; tiếp tục chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện các văn bản đã được triển khai, hàng năm cần cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; các cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tùy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên. Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã đưa ra, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp và hành động của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng Nhân dân đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh mới ban hành trên các lĩnh vực, qua đó các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị sớm cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng được đề cập tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới được Trung ương và tỉnh ban hành để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương, đơn vị./.Tác giả bài viết: Minh Diễn