Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 26/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. Đồng chí Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt, triển khai Nghị quyết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/10/2020 về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 06-CT/TU ngày 24/12/2020, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 18/8/2020 về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 29/10/2020, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Oai – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở khẳng định việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn đảng bộ Sở. Đồng chí yêu cầu sau Hội nghị này, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Việc tổ chức Hội nghị giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở nắm rõ những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Sau Hội nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở sẽ viết bài thu hoạch nhận thức của bản thân về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo Chi ủy, Đảng ủy trước ngày 10/02/2021./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn