Hội nghị học tập và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Hội nghị học tập và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Sáng ngày 26/12/2018, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Lãnh đạo Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh Ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở nêu rõ hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng. Hội Nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã thông qua các Nghị quyết, Quy định, Kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII của Đảng. Đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn tại đơn vị công tác.

Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh Ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Kết luận số 37- KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị
Thông qua Hội nghị giúp cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng. Sau Hội nghị toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở sẽ viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức của cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu và giải pháp trong nội dung Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)./.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn