Hội nghị tập huấn triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

Đồng chí Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Ngày 30/5/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức tập huấn triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; tham dự Hội nghị có đại diện Tổng cục quản lý đất đại - Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các Sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND, một số phòng chuyên môn của các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND, công chức địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung như: Hướng dẫn những vấn đề trọng tâm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung quản lý đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã; nội dung Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ TN&MT thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mục tiêu của Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 nhằm thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tăng cường, quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai, thông qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục năng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Đại diện Tổng cục quản lý đất đại - Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Chính sách và Pháp chế - Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dụng Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ tập trung sửa đổi, bổ sung vào các nhóm vấn đề chính: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp; các trường hợp thu hồi đất do vi phạm hành chính và các quy định xử phạt; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; giá đất; bồi thường hỗ trợ, tái định cư; cải cách thủ tục hành chính. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2017.

Đồng chí Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp những vấn đề vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020, cũng như việc triển khai các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên thực tế trong địa bàn Tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đất đai theo thẩm quyền; phối hợp thực hiện tốt các nội dung được thanh tra từ nay đến 2020 theo nội dung Đề án và Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Đồng chí cũng mong rằng việc tham gia, vào cuộc của các ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy hiệu quả việc sử dụng tài nguyên đất đai, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn