Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính năm 2021

Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính năm 2021
Ngày 23/11/2021, Bộ nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh. Tại điểm cầu Trung ương, Lãnh đạo Vụ CCHC Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị tại các điểm cầu toàn quốc có Lãnh đạo các Sở nội vụ và các công chức thực hiện công tác CCHC của 56 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn (Hội trường Sở Nội vụ tỉnh) có đại diện Ban Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác CCHC, công chức thực hiện công tác CCHC thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có Chánh Văn phòng Sở và công chức thực hiện công tác CCHC tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn (Hội trường Sở Nội vụ)
 
Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Vụ CCHC Bộ Nội vụ giới thiệu chung về CCHC, nội dung Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ là tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, định rõ việc của cơ quan hành chính Nhà nước; phân định rõ mô hình tổ chức chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hội nghị tập huấn đã giúp cho công chức trực tiếp thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị nâng cao được kỹ năng, phương pháp trong việc theo dõi, rà soát, đánh giá về CCHC, thủ tục CCHC, phân tích các chỉ số và xếp loại về CCHC. Qua đó chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, phối hợp, tham mưu với lãnh đạo về CCHC trong lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị; góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu