Hội nghị tổng kết Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

"Toàn cảnh Hội nghị

"Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 19/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đến dự có đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở; đồng chí Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở; đại diện UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở: Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, phòng Tài nguyên đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin; Lãnh đạo Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn, huyện Ngân Sơn; đại diện các đơn vị tư vấn thi công, đơn vị kiểm tra, nghiệm thu.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng kết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chợ Đồn. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thuộc loại dự án LIS trong đó sử dụng thành tựu của công nghệ thông tin để phát triển giá trị gia tăng của sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, nhằm thiết lập một hệ thống thông tin đất đai bền vững với công tác quản lý khai thác đi đôi với cập nhật biến động, giảm chi phí đo đạc, chỉnh lý biến động theo định kỳ và giúp cho việc quản lý về đất đai được tốt hơn theo hướng hiện đại hóa. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm hiện đại hóa hệ thống công tác quản lý và cập nhật, chỉnh lý biến động nguồn dữ liệu đất đai thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, đến các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nhanh gọn, chính xác phục vụ tốt quản lý Nhà nước về đất đai.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bắc Kạn, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chợ Đồn đã được triển khai thực hiện từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng hoàn thành cho 22 đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý đất đai của huyện Chợ Đồn về: chất lượng cơ sở dữ liệu các trường dữ liệu bản đồ số, trường dữ liệu thuộc tính địa chính, tính liên kết giữa các trường (dữ liệu bản đồ địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính), quy cách thể hiện các loại thông tin, sự thống nhất thông tin thuộc tính thửa đất, chủ sử dụng đất với bản lưu Giấy chứng nhận được thể hiện đầy đủ. Sau quá trình thử nghiệm, đến nay Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chợ Đồn chính thức vận hành trên trang Web: backan.diachinh.vn từ ngày 15/01/2017.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chợ Đồn và đưa vào vận hành giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, chỉnh lý biến động, chuyển quyền, giao dịch..trên cơ sở dữ liệu tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu  công việc tại địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giúp cán bộ quản lý dần thay đổi cách quản lý hồ sơ theo phương thức truyền thống chuyển sang ứng dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ vào trong công tác quản lý và nhu cầu của công việc đề ra,  đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế; phát triển Chính phủ điện tử trong ngành tài nguyên và môi trường và đặc biệt là nhu cầu khai thác thông tin thường xuyên cho người dân và doanh nghiệp góp phần làm minh bạch thị trường bất động sản./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn